AchtungfallsSollte Ihr Monitor bzw. Browser (nebenstehende) úéøáò Hebräische Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft darstellen - können Sie hier mehr darüber finden.Kohelet, Kapitel 11

 Investitions-, Vorsorge- und Altersfragen

 

 

 


 

 

 

 

 

 

åðàöîú íéîéä áøá-éë íéîä éðô-ìò êîçì çìù 1

õøàä-ìò äòø äéäé-äî òãú àì éë äðåîùì íâå äòáùì ÷ìç-ïú 2

àåäé íù õòä ìåôéù íå÷î ïåôöá íàå íåøãá õò ìåôé-íàå å÷éøé õøàä-ìò íùâ íéáòä åàìîé-íà 3

øåö÷é àì íéáòá äàøå òøæé àì çåø øîù 4

ìëä-úà äùòé øùà íéäìàä äùòî-úà òãú àì äëë äàìîä ïèáá íéîöòë çåøä êøã-äî òãåé êðéà øùàë 5

íéáåè ãçàë íäéðù-íàå äæ-åà äæä øùëé äæ éà òãåé êðéà éë êãé çðú-ìà áøòìå êòøæ-úà òøæ ø÷áá 6

ùîùä-úà úåàøì íéðéòì áåèå øåàä ÷åúîå 7

ìáä àáù-ìë åéäé äáøä-éë êùçä éîé-úà øëæéå çîùé íìëá íãàä äéçé äáøä íéðù-íà éë 8

èôùîá íéäìàä êàéáé äìà-ìë-ìò éë òãå êéðéò éàøîáå êáì éëøãá êìäå êúåøåçá éîéá êáì êáéèéå êéúåãìéá øåçá çîù 9

ìáä úåøçùäå úåãìéä-éë êøùáî äòø øáòäå êáìî ñòë øñäå 01

WOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOW1 Cast your bread upon the waters, for you shall find it after many days.

2 Give a portion to seven, and also to eight; for you know not what evil shall be upon the earth.

3 If the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth; and if the tree falls to the south, or to the north, in the place where the tree falls, there it shall lie.

4 He who observes the wind shall not sow; and he who regards the clouds shall not reap.

5 As you do not know what is the way of the wind, nor how the bones grow in the womb of her who is with child; even so you do not know the works of God who makes all.

6 In the morning sow your seed, and in the evening do not withhold your hand; for you do not know which shall prosper, either this or that, or whether they both alike shall be good.

7 And the light is sweet, and it is pleasant for the eyes to behold the sun.

8 And if many years lives a man, let him rejoice in them all; yet let him remember the days of darkness; for they shall be many. All that comes is vanity.

9 (K) Rejoice, O young man, in your youth; and let your heart cheer you in the days of your youth, and walk in the ways of your heart, and in the sight of your eyes; but know, that for all these things God will bring you into judgment.

10 And remove sorrow from your heart, and put away evil from your flesh; for childhood and youth are vanity.

WOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOWWOW


11

i Schick über Wassers Fläche fort dein Brot / daß du's nach vielen 2 Tagen findest. / Gib einen Teil an sieben, ja an acht / denn 3 nim­mer weißt du, welches Unglück kommt auf Erden: / Wenn sich

die Wolken mit dem Regen füllen / so leeren sie ihn auf die Erde aus / und fällt ein Baum nach Süden oder Norden / da, wo der 4 Baum gefallen, bleibt er; / wer Wind abwartet, wird nicht 5 säen / wer nach den Wolken sieht, nicht mähen. / Wie du nicht merkst des Windes Weg / wie die Gebeine in der Schwangern Leib / so kennst auch Gottes Werk du nicht / der alles macht. / 6 Am Morgen säe deinen Samen / und laß am Abend deine Hand nicht ruhn,

denn du weißt nicht, welches geraten wird, ob dies oder jenes, oder ob beides zusammen gedeihen wird.

7 Und süß ist das Licht / und wohl tuts den Augen / die Sonne zu schauen.

8 Ja, wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, in ihnen allen sollte er sich freuen und der 'Tage der Finsternis gedenken, daß ihrer viele sein werden; alles was kommt, ist eitel.

9 Freu, Jüngling, dich in deiner Jugend / laß froh den Sinn dir sein in deinen Jünglingstagen / und wandle deines 1-lerzens Wegen nach / und deiner Augen Schau!

Doch wisse, daß über all dies Gott dich zu Gericht bringen wird. 10 Und halte Unmut fern von deinem Herzen / und banne Plage dir von deinem Leib / denn Jugend und Schwarzhaar sind eitel. 

 

 

 

 

Salomo

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]


 


 

Zur Startseite der AlHambra-Homepage

Kommentare und Anregungen sind jederzeit willkommen: (unter webmaster@jahreiss-og.de).


 

 

Zur Startseite der OGJ-Homepage 

 

by Olaf G. Jahreiss and with regret for hardly using the 'internet -language'. All images on these pages are (if not noted otherwise) mostly by courtesy of Stardivision GmbH or our own. - Zuletzt geändert am 18.02.2012.